Vedtekter Hustadvika Fotoklubb

Gjeldende vedtekter for Hustadvika fotoklubb vart godkjente på klubbmøte 26. mars 2006.

§ 1 Formål Hustadvika fotoklubb har som formål å arbeide for auka fotointeresse i distriktet.
§ 2 Medlemskap Alle kan bli medlemmer i klubben. Medlemskapet opphører når kontingent ikke er betalt.
§ 3 Kontingent Årsmøtet fastsetter kontingentens størrelse. Klubbåret blir regnet fra 1. januar til 31. desember.
§ 4 Årsmøte Klubben sin høyeste myndighet er årsmøtet. Hvert medlem har 1 stemme. Endringer av vedtektene kan gjøres med 2/3 flertall. Det er mulig med benkeforslag på årsmøtet.  
§ 5 Organisasjonen I styret skal det være minst 3 medlemmer – leder, kasserer, sekretær og eventuelt styremedlemmer. Styret kan selv leie/velge tilleggshjelp når de finner det nødvendig.  
§ 6 Salg av utstyr som klubben eier Hustadvika fotoklubb har som mål å kjøpe utstyr til fremvisning. Dersom klubben ønsker å selge noe av utstyret, skal alle medlemmene få tilbud om kjøp av dette. Styret er ansvarlig for at denne prosedyre blir fulgt.  
§ 7 Styret sine oppgaver:
a. Legge opp møteplan.
b. Skaffe møteprogram, bruke medlemmene i klubben.
c. Jobbe for å holde en god økonomi. Søke om støtte.
d. Legge opp kursvirksomhet.
e. Sørge for kontroll av medlemslister.
f. Sørge for å holde klubben kjent i lokalmiljøet